Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44200
Title: Phát triển thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, Người hướng dẫn
Trần, Thị Mỹ Dung
Keywords: Kinh tế tài chính;Thị trường vốn;Việt Nam;Vốn
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 106 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nghiên cứu các vấn đề về vốn, xu hướng phát triển thị trường vốn trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh nghiệm phát triển thị trường vốn của một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Châu Âu, Đông Á và các bài học kinh nghiệm; Nghiên cứu tình hình thị trườn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44200
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00892_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 898.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.