Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44201
Title: Phát triển mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Vân Anh
Keywords: Công ty con;Công ty mẹ;Kinh tế doanh nghiệp;Mô hình công ty;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 120 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng mô hình công ty mẹ-công ty con; Phân tích hệ thống các văn bản pháp quy về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước, chỉ ra những bất cập cần hoàn thiện, đồng thời phân tích thực trạng các mô hình công ty (...)
Luận văn ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 60.31.07 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44201
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00888_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.