Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44204
Title: Chính sách tự do hoá thương mại của Trung Quốc trong tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn
Đặng, Thị Hoàng Liên
Keywords: Chính sách mở cửa;Kinh tế;Kinh tế quốc tế;Thương mại thế giới;Trung quốc
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 144 tr. + Đĩa mềm
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách tự do hóa thương mại Trung Quốc. Tự do hóa thương mại trong tiến trình ra nhập WTO của Trung Quốc, những thay đổi chính sách thương mại của Trung Quốc trước khi ra nhập WTO. Tác động của việc thực hiện ch (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44204
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00768_tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 998.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.