Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44206
Title: Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phan, Hữu Thắng , người hướng dẫn
Bùi, Như Khoa
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Năng lực cạnh tranh;Doanh Nghiệp;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Hưng Yên. Phân tích một cách hệ thống, toàn diện và chi tiết về thực trạng cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44206
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002230_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.