Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44207
Title: Thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thành Long, người hướng dẫn
Bùi, Thị Huyền Trang
Keywords: Vốn đầu tư;Kinh tế quốc tế;Đầu tư gián tiếp nước ngoài
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu tổng quan những lý luận cơ bản về vốn (Foreign portfolio investment) FPI và hoạt động của dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc thu hút vốn FPI. Nghiên cứu thực trạng dòng vốn đầu tư gián tiếp nư (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44207
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002156_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.