Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44209
Title: Đổi mới mô hình tổ chức hoạt động của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế mới : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Trần, Anh Tài , người hướng dẫn
Đỗ, Trí Dũng
Keywords: Bưu chính viễn thông;Kinh tế quốc tế;Mô hình tổ chức
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Đánh giá thực trạng tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam (VNPT). Nghiên cứu kinh nghiệm của một số doanh nghiệp kinh doanh bưu chính - viễn thông nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đề xuất đổi mới mô hình tổ chức h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44209
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002134_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.