Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44210
Title: Đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Lào thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội , người hướng dẫn
Dương, Anh Tuấn
Keywords: Đầu tư trực tiếp;Việt Nam;Lào;Đầu tư;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ vai trò và lợi ích của việc đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam nói chung và sang Lào nói riêng. Phân tích những yếu tố của môi trường đầu tư nhằm chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn đối với đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Lào. Phân tích, đánh giá t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44210
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002114_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.