Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44211
Title: Nghiên cứu môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia và gợi ý chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên , người hướng dẫn
Tô, Hoàng Anh
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Nguồn vốn;Malaixia;Quan hệ quốc tế;FDI
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích và làm rõ những nhân tố cấu thành môi trường đầu tư nói chung và môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói riêng. Nghiên cứu môi trường FDI ở Malaysia và tác động của nó đến việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhìn nhận rõ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44211
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002113_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 979.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.