Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44212
Title: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sau khi gia nhập WTO: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Đinh, Việt Hòa , người hướng dẫn
Lã, Việt Hùng
Keywords: Tổ chức thương mại thế giới;Kinh tế học quốc tế;Quyền sở hữu trí tuệ;Bảo hộ
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam sau khi gia nhập WTO. Phân tích, đánh giá thực trạng việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam sau khi gia nhập WTO, rút ra những nguyên nhân của những tồn tại trong vi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44212
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002105_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 878.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.