Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44213
Title: Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU và gợi mở cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng , người hướng dẫn
Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Kinh tế quốc tế;Kinh tế xanh;Liên minh Châu Âu;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những lý luận chung về nền kinh tế xanh, khái quát chung về xu hướng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở EU bao gồm: bối cảnh ban đầu của xu thế chuyển đổi, thực trạng chuyển đổi sang nền kinh tế xanh ở một số nước EU, lộ trình chuyển đổi sang nền (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44213
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002104_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.