Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44215
Title: Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực thoát nước tại thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn
Phạm, Thị Bình
Keywords: Nguồn vốn ODA;Đầu tư;Hà Nội;Quan hệ kinh tế quốc tế;Thoát nước
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu một số khía cạnh về lĩnh vực thoát nước và nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA). Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực thoát nước tại Thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp góp phần sử dụng tốt hơn nguồn vốn ODA tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44215
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002053.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.