Hàng rào phi thuế quan Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44216Hàng rào phi thuế quan Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44216