Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44219
Title: Hợp tác kinh tế trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Duy Dũng, người hướng dẫn
Quách, Xuân Dũng
Keywords: Kinh tế quốc tế;Hợp tác kinh tế;Việt Nam;Lào;Campuchia
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu một số nội dung lý luận và thực tiễn liên quan đến hợp tác kinh tế quốc tế trong phát triển kinh tế tiểu khu vực và khu vực. Phân tích các kinh nghiệm phát triển các tam giác phát triển và tiểu vùng ở châu Á để tìm kiếm bài học tham khảo phát (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44219
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002035_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 762.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.