Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44220
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Malaysia giai đoạn 2000 - 2010 và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình , người hướng dẫn
Phạm, Xuân Huy
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Malayxia;Nguồn vốn FDI;Quan hệ kinh tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về FDI. Phân tích thực trạng, những cơ hội và thách thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Malaysia. Xác định các quan điểm, phương hướng qua đó đề xuất một số hàm ý chính sách cho Việt Nam
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44220
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002030_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.