Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Malaysia giai đoạn 2000 - 2010 và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44220Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Malaysia giai đoạn 2000 - 2010 và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44220