Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44221
Title: Kinh nghiệm tham gia mạng sản xuất toàn cầu ngành ô tô của Trung Quốc và gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh, người hướng dẫn
Nguyễn, Hiền Thu
Keywords: Kinh tế quốc tế;Ô tô;Trung quốc;Việt Nam;Mạng sản xuất toàn cầu
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ được xu hướng sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và bản chất, đặc trưng của mạng sản xuất toàn cầu của ngành. Làm rõ được các lợi ích khi tham gia vào mạng sản xuất toàn cầu của ngành ô tô đối với các nước đang phát triển. Chỉ ra được th (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44221
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002018_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 733.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.