Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44222
Title: Tự do hóa dịch vụ tài chính - ngân hàng trong khuôn khổ GATS/WTO: kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội , người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Thụ
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Dịch vụ tài chính;Ngân hàng;WTO;Tự do hóa
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những lý thuyết về tự do hóa dịch vụ tài chính - ngân hàng từ các nghiên cứu về tự do hóa dịch vụ tài chính - ngân hàng trong khuôn khổ GATS/WTO. Nghiên cứu, đánh giá quá trình áp dụng kinh nghiệm tự do hóa dịch vụ tài chính (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44222
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002017_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 795.73 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.