Tự do hóa dịch vụ tài chính - ngân hàng trong khuôn khổ GATS/WTO: kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44222Tự do hóa dịch vụ tài chính - ngân hàng trong khuôn khổ GATS/WTO: kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44222