Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44231
Title: Xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Đào, Thị Bích Thủy , người hướng dẫn
Trần, Xuân Khá
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Xuất khẩu;Thủ công mỹ nghệ;Thị trường Hoa Kỳ
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ và phân tích vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đối với nền kinh tế quốc dân. Đánh giá thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44231
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001726_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.