Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44233
Title: Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Đặng, Thanh Tâm
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước;Cổ phần hóa;Hội nhập kinh tế;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 83 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ Kinh tế Quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng hợp những vấn đề lý luận về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Phân tích các chế độ, chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong các giai đoạn khác nhau ở Việt Nam. Đánh giá thực trạng cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam những năm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44233
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001714_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.