Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44235
Title: Quan hệ kinh tế thương mại Trung Quốc-Châu Phi và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Đỗ, Đức Định, người hướng dẫn
Trần, Thị Tuyết Lan
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Quan hệ kinh tế;Trung quốc;Châu Phi;Thương mại
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận về quan hệ thương mại Trung Quốc – Châu Phi. Phân tích thực trạng quan hệ thương mại Trung Quốc – Châu Phi: cơ sở pháp lý và các chính sách của quan hệ thương mại Trung Quốc – Châu Phi, thực trạng quan hệ thương mại hàng hóa giữa Tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44235
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001625_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.