Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44236
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài carbon thấp (Low-carbon FDI) cho phát triển bền vững ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh, người hướng dẫn
Lê, Minh Tú
Keywords: Đầu tư;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Phát triển bền vững;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xây dựng cơ sở lý thuyết về Low-carbon FDI; và mối quan hệ giữa FDI các-bon thấp với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững; xác định tiêu chí, nhận diện FDI các bon thấp. Nghiên cứu thực trạng về tình hình thu hút FDI của Việt Nam và tình hình dòng FDI các- (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44236
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001609_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.