Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44237
Title: FDI của Nhật Bản vào Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh, người hướng dẫn
Nguyễn, Huy Hoàng
Keywords: Đầu tư;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;FDI;Nhật bản;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút (đầu tư trực tiếp nước ngoài) FDI của Nhật Bản vào Việt Nam trong bối cảnh hội nhập WTO. Phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức đối với việc thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam, trên cơ sở đó đánh giá nh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44237
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001608_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.