Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44238
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực phân phối bán lẻ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn , người hướng dẫn
Trần, Thị Mai Hồng
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Thương mại thế giới;Đầu tư nước ngoài;Phân phố bán lẻ
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 125 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trên cơ sở làm rõ lý luận chung về FDI, ngành bán lẻ tiến tới phân tích thực tiễn tình hình FDI vào ngành phân phối bán lẻ của Việt Nam. Đánh giá, lý giải thực trạng và phân tích tác động FDI đối với dịch vụ phân phối bán lẻ Việt Nam. Đề xuất các giải pháp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44238
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001601_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.