Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44239
Title: Những vấn đề nảy sinh trong quá trình tăng trưởng cao ở Trung Quốc : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thái Quốc , người hướng dẫn
Trịnh, Thị Thục Anh
Keywords: Kinh tế quốc tế;Tăng trưởng kinh tế;Trung quốc
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 121 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế Quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu, phân tích những tồn tại trong quá trình tăng trưởng cao của Trung Quốc về quy mô, mức độ cũng như ảnh hưởng của nó đến các mặt của đời sống xã hội. Hệ thống, phân tích những biện pháp Tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44239
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001600_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.