Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44241
Title: Hoạt động hỗ trợ xuất khẩu tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng , người hướng dẫn
Mai, Thị Phương Hà
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Xuất khẩu;Ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và QHKT quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Những vấn đề cơ bản về dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu(XK) hàng hóa tại các Ngân hàng Thương mại (NHTM) trên cơ sở đó làm rõ vai trò của các NHTM đối với hoạt động XK. Phân tích thực trạng dịch vụ hỗ trợ XK hàng hóa tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44241
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001575_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.