Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44242
Title: Hệ thống rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế và những giải pháp khắc phục rào cản để xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ trong bối cảnh mới : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng, người hướng dẫn
Cao, Qúy Long
Keywords: Thương mại quốc tế;Hàng dệt may;Xuất khẩu;Việt Nam;Mỹ
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu hệ thống rào cản phi thuế quan áp dụng với hàng hóa xuất khẩu nói chung và các rào cản kỹ thuật thương mại của Mỹ đối với mặt hàng dệt may nhập khẩu, đồng thời để giúp các doanh nghiệp nhận diện các TBT. Đánh giá thị trường dệt (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44242
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001574_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.