Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44244
Title: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) sau khi Việt Nam gia nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn
Nguyễn, Thành Long
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Liên doanh;Ngân hàng liên doanh;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hang Thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hang liên doanh Việt Nga (VRB), phát hiện những thành tựu đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44244
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001562_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.