Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44246
Title: Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam: tác động và một số vấn đề đặt ra : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Chu, Đức Dũng , người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Hằng
Keywords: Kinh tế thế giới;Kinh tế quốc tế;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Trung quốc;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn cho hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc. Phân tích thực trạng tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Việt Nam. Nghiên cứu tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Tru (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44246
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001535_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.