Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44249
Title: Cộng đồng kinh tế ASEAN nhìn từ góc độ của chủ nghĩa kiến tạo và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Vĩnh, Bảo Ngọc
Keywords: Kinh tế thế giới;Quan hệ kinh tế;ASEAN;Chính sách kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu khung khổ lý thuyết cho quá trình hình thành và phát triển của “cộng đồng kinh tế” ASEAN. Phân tích sự thay đổi nhận thức về hợp tác kinh tế khu vực ở Đông Nam Á. Phân tích sự thay đổi nhận thức về định hướng tham gia của Việt Nam trong quá trình (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44249
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001520_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 857.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.