Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44250
Title: Chính sách tài chính trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh, người hướng dẫn
Trần, Thị Thủy
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Chính sách tài chính;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 82 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chính sách tài chính, chú trọng vào chính sách ưu đãi thuế trong thu hút FDI. Tập trung nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế trong thu hút FDI vào Việt Nam giai đoạn 1997 - 2 (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44250
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001511_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 795.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.