Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với ngành công nghiệp phụ trợ ô tô của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44252Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với ngành công nghiệp phụ trợ ô tô của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44252