Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44252
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với ngành công nghiệp phụ trợ ô tô của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Vũ Thắng , người hướng dẫn
Đinh, Thị Hồng Nhung
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Vốn FDI;Kinh tế học tài chính;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Ngành công nghiệp ôtô
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích những vấn đề chung về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. Đánh giá thực trạng FDI vào công nghiệp phụ trợ của ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp thu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44252
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001371_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 996.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.