Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44254
Title: Tự do hóa dịch vụ viễn thông trong khuôn khổ GATS/WTO: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai , người hướng dẫn
Mai, Quốc Bảo
Keywords: WTO;Dịch vụ viễn thông;Kinh tế đối ngoại;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 141 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu một số vấn đề chung về dịch vụ, tự do hóa thương mại dịch vụ và dịch vụ viễn thông; các Hiệp định và quy định của WTO cũng như cam kết của Việt Nam trong WTO về dịch vụ viễn thông. Phân tích tình hình tự do hóa dịch vụ viễn thông của Trung Quốc, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44254
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001366_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.