Tự do hóa dịch vụ viễn thông trong khuôn khổ GATS/WTO: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44254Tự do hóa dịch vụ viễn thông trong khuôn khổ GATS/WTO: Kinh nghiệm Hàn Quốc, Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44254