Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44255
Title: Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu và khả năng tham gia của ngành dệt may dệt may Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội, người hướng dẫn
Lương, Thị Linh
Keywords: Quan hệ kinh tế quốc tế;Ngành dệt may;Việt Nam;WTO
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu. Đánh giá việc tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của Việt Nam hiện nay. Xây dựng một số giải pháp để Việt Nam tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị dệt may toàn c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44255
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001365_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.