Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu và khả năng tham gia của ngành dệt may dệt may Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44255Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu và khả năng tham gia của ngành dệt may dệt may Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44255