Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44256
Title: Điều chình chính sách thương mại quốc tế của EU: Ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Lê, Quốc Phương, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Keywords: Thương mại quốc tế;Xuất khẩu hàng hóa;Kinh tế học quốc tế;Việt Nam;Chính sách thương mại
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 122 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa lý luận về điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế. Phân tích đánh giá những điều chỉnh trong chính sách thương mại quốc tế về hàng hóa của EU trong bối cảnh EU mở rộng. Đánh giá tác động của điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của EU tớ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44256
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001239_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.