Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44257
Title: Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh, người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Bảo hiểm;Hội nhập kinh tế;Quan hệ kinh tế quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quát lý luận và thực tiễn về các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ngành bảo hiểm Việt Nam. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2003 - 2010. Đề xuất những giải pháp nhằm nân (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44257
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001236_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.