Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44258
Title: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Vũ, Anh Dũng, người hướng dẫn
Lê, Thị Bình
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Kinh tế đối ngoại;Đầu tư;Dầu khí
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát một số lý luận về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Phân tích đánh giá thực trạng đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí của PVEP. Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài của PVEP
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44258
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001234_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.