Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44258Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44258