Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44259
Title: Phát triển vận tải đa phương thức quốc tế trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung, người hướng dẫn
Tô, Thanh Bình
Keywords: Kinh tế thế giới;Quan hệ kinh tế quốc tế;Vận tải;Việt Nam;Hội nhập kinh tế quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích làm rõ cơ sở lý luận của vận tải đa phương thức quốc tế. Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với phát triển vận tải đa phương thức quốc tế Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển vận tải đa phương thức quốc tế t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44259
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001229_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.