Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44262
Title: Thâm hụt cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc tình hình và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thái Quốc, người hướng dẫn
Nguyễn, Hoàng Diệu Linh
Keywords: Cán cân thương mại;Quan hệ thương mại;Việt Nam;Trung quốc
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 136 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của cán cân thương mại và phát triển quan hệ thương mại Việt-Trung. Phân tích tình hình quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và cán cân thương mại giữa hai nước nói riêng. Tìm ra nguyên nhân gây mất (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44262
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000908_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.