Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44265
Title: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GP. Bank) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn , người hướng dẫn
Trương, Mai Việt
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Kinh tế quốc tế;Ngân hàng
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 119 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế và cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu trong điều kiện hộ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44265
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000852_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.