Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44267
Title: Nghiên cứu mặt trái của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thái Quốc , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Đầu tư;Trung quốc;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 125 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu những vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc. Nghiên cứu, làm rõ hơn nguyên nhân hình thành, hậu quả từ những mặt trái của FDI ở Trung Quốc. Tổng hợp, đánh giá những giải pháp khắc (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44267
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000850_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.