Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp FDI của Trung Quốc tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44269Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp FDI của Trung Quốc tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44269