Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44269
Title: Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp FDI của Trung Quốc tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Phùng, Xuân Nhạ , người hướng dẫn
Nguyễn, Phan Liên
Keywords: FDI;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Văn hóa kinh doanh;Trung quốc;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa kinh doanh (VHKD) của các DN FDI Trung Quốc tại Việt Nam. Pphân tích thực trạng của VHKD của các DN FDI Trung Quốc ở Việt Nam. Rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp xây dựng VHKD củ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44269
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000847_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.