Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44270
Title: Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Anh Thu , người hướng dẫn
Đặng, Hoàng Thanh Nga
Keywords: Công ty xuyên quốc gia;Đầu tư trực tiếp;Hoa Kỳ;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam. Nghiên cứu đặc điểm, tiềm năng của TNCs Hoa Kỳ trong hoạt động đầu tư trực tiếp. Nghiên cứu sự cần thiết phải thu hút đầu tư của TNCs Hoa Kỳ ở Việt N (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44270
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000678_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.