Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44271
Title: Năng lực cạnh tranh của công ty Viettel Campuchia - Những bài học kinh nghiệm : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Lê, Bộ Lĩnh , người hướng dẫn
Nguyễn, Kiến Quốc
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Dịch vụ viễn thông;Kinh tế quốc tế;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày một số vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Áp dụng các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh và một số mô hình về phân tích năng lực cạnh tranh doanh nghiệp để phân tích, làm rõ năng lực cạnh tranh của Viettel Campuchia. Từ trường (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44271
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000677_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.