Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44272
Title: Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thuỳ Linh, người hướng dẫn
Đỗ, Huy Thưởng
Keywords: Đầu tư trực tiếp;Trung quốc;Việt Nam;Hợp tác kinh tế;FDI
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. KTTG & QHKTQT -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá cơ sở lí luận và thực tiễn về thu hút FDI của Trung Quốc vào Việt Nam. Tìm hiểu các nhân tố tác động tới thu hút FDI của Trung Quốc vào Việt Nam (Tiềm lực Kinh tế, Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc; Tiền lương ở Trung Quốc khá cao so với ở (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44272
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000676_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.