Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44274
Title: Năng lực cạnh tranh của tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Trần, Anh Tài , người hướng dẫn
Hoàng, Văn Phi
Keywords: Công ty truyền thông đa phương tiện;Năng lực cạnh tranh;Kinh tế thế giới;Kinh tế đối ngoại;Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng Công Ty Truyền Thông Đa Phương Tiện VTC; một s (...)
Electronic Resources
96 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44274
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000640_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 530.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.