Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44275
Title: Xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng (Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội , người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Đông
Keywords: Kinh tế học tài chính;Ngân hàng;Kinh tế quốc tế;Xuất khẩu;Dịch vụ tài chính
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung của hoạt động xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá hoạt động xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của một số nước điển hình để rút ra b (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44275
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000637_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 296.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.