Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44276
Title: Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2010 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi , người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Vân
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Vốn ODA;Nhật bản;Giáo dục;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 124 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về ODA và ý nghĩa của nguồn vốn này đối với việc phát triển giáo dục của Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng việc thu hút vốn ODA Nhật Bản vào giáo dục Việt Nam, từ đó rút ra những thành tựu và tồn tại cùng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44276
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000634_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.