Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44278
Title: Môi trường đầu tư nước ngoài tại Hà Nội - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thái Quốc , người hướng dẫn
Trương, Thị Minh
Keywords: Kinh tế quốc tế;Đầu tư nước ngoài;Hà Nội;Kinh tế đối ngoại
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về môi trường đầu tư; các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư nước ngoài. Tìm hiểu kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài của một số tỉnh thành trong và ngoài nước nhằm rút ra bài học cho Hà Nội. Phân tích, đánh giá th (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44278
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000632_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.