Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực du lịch Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44279Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực du lịch Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44279