Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44283
Title: Phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành sản xuất ô tô: Kinh nghiệm một số nước Châu Á và gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội , người hướng dẫn
Đỗ, Phương Thuỳ
Keywords: Kinh tế quốc tế;Công nghiệp phụ trợ;Ô tô;Sản xuất
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 88 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận, làm rõ sự cần thiết khách quan của việc phát triển công nghiệp phụ trợ trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập quốc tế. Đánh giá rõ thực tiễn phát triển công nghiệp phụ trợ trong ngành sản xuất ôtô của một số nước (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44283
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000578_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.