Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44284
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Yên Bái : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên , người hướng dẫn
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Yên Bái;Đầu tư trực tiếp nước ngoài;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 114 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát một số lý luận cơ bản liên quan đến thu hút đầu từ trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Yên Bái. Phân tích đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Yên Bái giai đoạn 2001 đến nay. Đánh giá các yếu tố tác động đến thu hút FDI vào tỉnh Yên B (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44284
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000576_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.